Bireysel ve kolektif dönüşümün; ilk tohumu

144 görüntüleme
Jineolojî Italia Komitesi’nin üyesi olan İtalyan yoldaşları olarak, bizi dünyanın her yerinden kadınların ve halkların mücadele ve kurtuluş yollarıyla iç içe geçirerek, jineolojî yolunu başlatmamızı sağlayan devrimci cömertlik için, Kürt ve enternasyonalist yoldaşlarımıza kalplerimizin derinliklerinden teşekkür etmek istiyoruz. Birlikte ördüğümüz ilişkiler, mücadeleler ve bilgi ağının izi ve iç içe geçmesi olan hikayemizi kısaca anlatacağız.

2017’de kimi İtalyan yoldaşlar, Kürt kadın hareketi tarafından Almanya’da organize edilen enternasyonalist özgün bir eğitim çalışmasına davet edildive Jineolojî Italia Komitesi’nin hikayesi de böylelikle başlamış oldu. Bu çalışmaya katılan İtalyan arkadaşlar heyecanla geri döndüler ve jineolojînin yaygınlaşması için örgütlenme çalışmalarını yürütmeye karar verdiler. Jineolojî çalışmalarını yürüten yoldaşlarla birlikte İtalya’da, yeni devrimci paradigmanın titreşen çekirdeği olan “Kadın Bilimi”ne odaklanan bir eğitim  çalışması düzenlemeye karar verdiler. Böylece ilk jineolojî kampı, Bologna feminist hareketinin tarihininde önemli bir yeri olan mekanlardan Armonie’de 2017 yılında düzenlendi. Düzenlenen ilk kampa orta ve kuzey İtalya’daki farklı mücadele perspektifleri ve deneyimi yaşayan siyasi oluşumlar içerisinde yer alan kadınlar katıldı. Bu kampta geçirdikleri beş gün boyunca eleştirinin dönüştürücü gücünü ve derin bir enerjiyi hissederek özgür eş yaşam pratiğini birlikte deneyimlediler.

Radikal bir dönüşüm tasarlamak

İtalya’da jineoloji eksenli eğitimler düzenleme ve buradan hareketle politik bir örgütlenme arzusu buradan geliyor. Hidra* kapitalizmin kalbinde bir devrimin hala mümkün olduğunu somut olarak hissetme ihtiyacı  güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Ataerkilliğin yol açtığı, tek bir otoritenin onayına dayanan, baskı ve şiddetten doğan kimlikler karşısında, demokratik modernitenin nehir akışının özgür, eşitlikçi ve doğayla uyumlu bir topluma hayat vermesi için birlikte mücadele etmek. Dünyanın dört bir yanındaki kadın mücadeleleri arasında ortak ilkeler ve toplumsal değerlere dayanan,  farklılıkları gözeten bağlar ören radikal bir dönüşüm tasarlamak. İlk düzenlenen kampta ortaya çıkan bu fikirler jineolojînin sonraki ilerleyişinin de  çerçevesini oluşturdu. Mümkün olduğunca çok sayıda kadınla iletişim kurmak, deneyimlerin paylaşılmasına yol açmak, farklı sesleri aynı tınıda buluşturmak ve bu şekilde dünya kadın konfederalizmi inşa etme yolunu güçlendirmek amacıyla başka eğitimlerin organize edilmesi önerildi. Bologna’daki kampın son gününde, Orta ve Güney İtalya’da eğitim düzenleyebilecek bir grup oluşturulması kararlaştırıldı. Bu temelde Nisan 2018’de Calabria’da ikinci bir kamp düzenlendi. Böylece jineolojî eğitimlerinde derinleşmek isteyen yoldaşların sayısı çoğaldı. Bu kampların her ikisine de katılan bazı arkadaşların çabaları ve teşvikiyle Roma’da bir yerel grup oluştu. Bu grup ağırlıkta Kürt kadın hareketinin kuramsal çerçevesini daha derinlikli tanımak için terminoloji üzerine kolektif çalışmalar yürüttü. Sonrasında farklı siyasal oluşumlardan gelen kadınlar da eklendi.

Sorumluluk anlayışı ve döngüsel ilerleyiş

Jineolojîye dahil olan tüm renkler ve temasa geçen herkes bazı konuları derinleştirmek,   Demokratik Konfederalizm ve jineolojînin yaşama ve topluma dair somut önerilerini daha iyi anlamak, ve Rojava’da yoldaşların ataerkil, devletçi ve kapitalist sisteme nasıl alternatif bir toplum inşa ettiğini bilmek gerektiğinin farkında. Aynı zamanda sisteme gerçekten karşı koyabilmek için kendi zihniyetini bütünsel olarak dönüşüme uğratmak, sisteme karşı içte de bir mücadele vermek gerektiğinin bilincindeler. Bu nedenle, bu ilk eğitimde ele alınan konuların derinleştirilmesine izin veren ve Nisan 2018’de Bilbao’da (Jineolojî Europa Komitesi tarafından) düzenlenen Güney Avrupa Eğitim Kampına katılan arkadaşlarla buluşabilecek ve tanışabilecek daha uzun eğitime ihtiyaç olduğuna karar verildi. Ulaşılan bu sonuç deyim yerindeyse “ikinci seviye” eğitimine yol açtı. Ki bu jineolojînin çeşitli temalarının derinleştirildiği daha uzun, daha yoğun bir eğitim anlamına geliyor. Bu eğitimde jineolojînin geliştirilmesi için nasıl bir perspektifle yola çıkacağımızı tartışmaya başladık. Hedeflerimiz neler, jineolojî ve dünya kadın konfederalizmi önermesi neden bizi heyecanlandırıyor ve neden bize ait? Bu sorulardan yola çıkarak merkezinde kolektif bir sorumluluk anlayışı ve döngüsel bir ilerleyiş olan bir toplumsallaşma ortaya çıktı. Jineolojî İtalya komitesinin oluşturulması iradesinin temelinde de bu toplumsallık yatmakta.

Konfederalizmin ilkeleri

Komite ilk olarak konfederalizmin ilkelerini İtalya’nın toplumsal yapısına yansıtmak için iç eğitimlerine zaman ayırdı. Çalışmalarda ilerleme kaydedildikçe ortaya çıkan pratik sorunları aşabilmek, doğru bir öncülük sağlayabilmek için güç, otorite, iktidar, temsilcilik vb. kavramları daha derinlikli analiz etti. Bu kavramlara dair zihniyetimizde oluşan algı çarpıtmalarını aşabilmek için yapılan yapılan iç eğitimlerden sonra kolektivizm, öz sorumluluk ve güven yaratmanın mümkün olduğunu görebildik. Akışkan, ihtiyaca göre yıllar içinde değişebilen bir örgütlenme modeli benimsemeye çalışıyoruz. Siyaset kavramına, ilkeleri ve ulaşılacak hedefi gözden kaçırmadan, günden güne, günlük çalışmalarda yürütülecek uzun vadeli ve sabırlı devrimci bir proje olarak yeni bir anlam kazandırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, basit günlük yönetim ve koşullu ve acil olayların peşinden giden değil; kısa, orta ve uzun vadede ortak uygulamalar yoluyla inşa edilen bir yol izliyoruz. Katı bir planlama değil, toplu ihtiyaçlara, somut durumlara uyarlanacak temel bir vizyon geliştirmeye çabalıyoruz. İtalya’daki kadın hareketlerinin bir parçası ve bireyler olarak kendimizi, kolektivite anlayışımızı sorgulama konusunda zorluklar yaşıyoruz. Neyse ki, Kürt özgürlük hareketinin devrimci deneyiminden öğrenilen araçlar (tekmil, rapor, çalışma gruplarının özerkliği, ulusal mecliste çalışmanın toplu olarak doğrulanması) her şeyden vazgeçip  bireyci kendi varlığına geri dönmenin ayartıcılığına/lanetine kapılmadan sınırları/engelleri ve eksiklikleri tanımamıza yardımcı oluyor.

Jineolojî Italia Komitesi’nin öncelikleri

Komite olarak öncelikli hedefimiz, dört yıldan bu yana farklı biçimlerde ama bir süreklilik içinde gerçekleştirdiğimiz jineolojî eğitimleri organize etmektir. Birinci seviye eğitimler, kadın bilimini öğrenmek ve özgür eş yaşamı duyumsamak için (Jineolojî Avrupa Komitesi’nden arkadaşların katılımıyla) yapılıyor. İlk eğitimden sonra her kadın, toplantılara, çalışma gruplarına, bölgesel etkinliklerine, e-posta iletişim ağına katılarak, komiteyle çalışmaya karar verebilir. Eğitimi organize etme sorumluluğu, geçen süre içerisinde biçim ve yöntem değiştiren komitemizde oluşturulan çalışma grupları tarafından üstlenildi. Gelinen aşamada, komitenin amaçlarına denk bir biçimde eğitim yöntemlerini belirlemek ve konuların seçiminde karar vermekten sorumlu olan özel bir eğitim grubu var. Bugüne kadar temel olarak belirlediğimiz siyasi perspektif, bireysel ve kolektif öz savunma için temel bir araç olarak tasarlanmış devrimci bir eğitim geliştirmektir. Komite tarafından geliştirilen bir diğer faaliyet alanı da jineolojî, Rojava devrimi, dünya kadın konfederalizmi üzerine bilgilendirici, yansıtıcı ve anlatımlı materyalleri üretmek ve yaymaktır. Bugüne dek Jineoloji Avrupa Komitesi tarafından hazırlanan jineolojîye giriş broşürü İtalyanca’ya tercüme edildi ve tanıtım turları düzenlendi. İtalyan arkadaşların Rojava’daki  deneyimlerini anlatan ve kolektif bir çalışmanın ürünü olan “Brigata Maddalena” adlı kitabın tanıtım turları da devam ediyor. Ayrıca İtalya’da bugüne kadar düzenlenen sekiz kampın sonuçlarını özetlemek amacıyla bir broşür hazırlamaktayız. Jineolojînin İtalya’da nasıl yaygınlaştığını, bu sayede gelişen yöntem ve uygulamaları, bunun bireylere ve toplumsal hareketlere nasıl yansıtıldığını anlatan broşür için de bir çalışma grubu oluşturuldu. Jineolojî Italia Komitesi bünyesinde ayrıca düzenlenen tüm eğitimlerde ve kolektif yaşamın çeşitli anlarında üretilen materyalleri gözden geçirmek ve arşivlemekten sorumlu bir grup da mevcut. Bu çalışma grubunun oluşturduğu arşive komitenin ağına katılan her kadının erişim imkanı var.

200’ü aşkın kadın eğitimlere katıldı

Şu ana kadar, çalışma grupları oluşturup uygulama ve araştırma faaliyetlerini yapılandırarak daha derinlemesine çalıştığımız konuların başında Erkeği Öldürmek  gelmekte. Bu konulara dair yapılan okumalar ve materyal taraması sayesinde cinsiyet konusundaki ikilik araştırılıp anlaşılmaya çalışılmakta. Şu an üzerinde daha derinlemesine çalıştığımız, çalışma grupları oluşturduğumuz, uygulama ve araştırma faaliyetlerini yapılandırdığımız temalar toksik erkeklik ve LGBTQIA +  ikili cinsiyet gibi konular. Ağustos 2021’de gerçekleştirdiğimiz son kampımızda bu konuların pratik-teorik çalışmasına ek olarak, batı mitolojisi, ataerkil ve devletçi olmayan eğitim modelleri, doğal ilaçlar ve dijital özsavunma üzerine yeni araştırma grupları oluşturuldu. Komitenin başından beri belirlediği uzun vadeli hedef, İtalyan topraklarında bu yoldan geçen ve bu yolu inşa eden tüm kadınlar için bir laboratuvar ve buluşma yeri haline gelebilecek, bir Jineolojî Akademisi oluşturmaktır. Uzak, kendi somutluğuna kavuşmadığı için bazı yönleriyle bulanık olsa da kolektif bir ihtiyaç olarak güçlü bir şekilde hissedildiği için geçerliliğini koruyan bir hedef.

Bireysel ve kolektif dönüşümün

ilk tohumu

Komitenin kuruluşundan bu yana geçen dört yıl boyunca İtalya’da 200’ü aşkın kadın eğitimlere katıldı, bazıları komiteyle beraber yolculuğuna devam etti, çoğu kendisiyle beraber edindiği tecrübeyi de getirdi. Bu tecrübenin gücü her şeyden önce günlük yaşam içindeki mücadelemizi etkiliyor. Bireysel ve kolektif dönüşümün ilk tohumu oluyor. O tohum sayesinde istemeden de olsa yayılmasına yardımcı olduğumuz sistemi nasıl tanımlayacağımızı, buna karşı nasıl bir içsel mücadele yürüteceğimizin yolunu buluyoruz.

Efendinin evi kendi aletleriyle yıkılamaz: Önce, hepimiz için farklı ve güzel bir ev inşa etmeden efendinin evi yıkılamaz.

*Hidra, Yunan mitolojisinde geçen ve bataklıklarda yaşayan çok başlı canavar. Mitolojiye göre başlarından her biri kesildikçe yerine yenileri çıkıyor. Kapitalizmin tanımlanmasında kullanılan bu metafor Zapatista hareketinin metinlerinde de geçiyor. Kapitalizmin kendini sürekli yenilemesine ve yaşamın her alanında kapitalizme karşı mücadele gerekliliğine işaret ediyor.